KAPELA SV. MARIJE MAGDALENE

Kapela Marije Magdalene u Košničkom Humu nalazi se na brežuljku ponad Velikog Tabora okružena vinogradima i voćnjacima. Prvi puta se spominje u kanonskim vizitacijama 1687. U crkvi je kasnobarokni oltar Marije Magdalene te dva pokrajna oltara sv. Antuna padovanskog i sv. Vida. Orgulje su iz župne crkve sv. Ane . Crkva ima lijepi drveni luster. Izvana je oslikana. Oslik se sačuvao s južne strane pročelja crkve te s južne i zapadne strane tornja. Dominantni su ukrasni elementi tordiranih stupova sa stiliziranim opletom vinove lize. Kapelu trenutno obnavlja Restauratorski zavod Hrvatske.

NEXT